Asociatia Fedora

Monday11 December 2017

De ce noi?

Why choose us?Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă, pe motive religioase și a discriminărilor de orice fel...

Cine suntem?

How It Work?Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea și protejarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și cultură, ocrotirea naturii...

Avantaje

AdvantagesCrearea unui cadru organizat de contacte și colaborare permanentă între membrii asociației și ai altor instituții...

Cei mai buni

Best SupportOrganizarea unor activități științifice, congrese, conferințe, simpozioane, seminarii tematice, forumuri, expoziții, vernisaje, târguri...

Asociatia Fedora

 

Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea și protejarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și cultură, ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural, păstrarea identității etno-culturale, protejarea diversității, promovarea valorilor istorice si culturale naționale și internaționale, popularizarea în plan local, regional, național și internațional a spiritului civic şi democratic al cetățenilor, accesul acestora la informație, respectarea tradiției și valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, precum și încurajarea toleranței față de multietnicitate, multireligiozitate și pluriculturalism. 

Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă, pe motive religioase și a discriminărilor de orice fel.

Asociaţia se declară în favoarea democraţiei, militează împotriva dictaturilor de orice fel și pentru respectarea drepturilor omului și libertăților universale și fundamentale ale omului, așa cum reiese din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Asociaţia va milita pentru pace, împotriva conflictelor și manifestărilor îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin toate mijloacele permise de lege.

 

Având în vedere scopul sus-menţionat, Asociația îşi propune ca obiective:  

 • crearea unui cadru organizat de contacte și colaborare permanentă între membrii asociației și ai altor instituții care împărtășesc valorile și scopul Asociației și devin membrii acesteia;
 • susținerea intereselor și creşterea prestigiului şi vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a membrilor săi;
 • reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu instituțiile publice, autoritățile publice naționale sau internaționale, autorităţile publice locale sau regionale, cultele recunoscute în România și străinătate, organismele private, muzee, institutele de cultură și de cercetare, organizațiile interguvernamentale, agențiile guvernamentale, instituțiile de învățământ publice și private, organizațiile non-guvernamentale, asociațiile, fundațiile, sindicatele, patronatele și SRL-uri din ţară şi străinătate și altele;
 • acordarea sprijinului moral, logistic și material membrilor săi;
 • asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi;
 • informarea societății prin mass-media asupra punctelor de vedere ale Asociației și activității acesteia;
 • promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare în domeniilor specifice știintelor socio-economice şi umaniste, istoriei, ştiinţelor auxiliare, culturii, artei, religiei, antropologiei, etnografiei și folclorului, muzicii, medicinii populare, memoriei culturale și patrimoniului, dreptului, economiei sociale, migrației, media și al comunicării, diplomației, relaţiilor internaționale, studiilor europene, studiilor religioase, studiilor de gen, studiilor de securitate şi geopolitică și altele;
 • inițierea și participarea la programe destinate să contribuie la consolidarea procesului de educație și instruire în domeniilor științelor socio-economice şi umaniste, istoriei, ştiinţelor auxiliare, culturii, artei, religiei, antropologiei, etnografiei și folclorului, muzicii, medicinii populare, memoriei culturale și patrimoniului, dreptului, economiei sociale, migrației, media și al comunicării, diplomației, relaţiilor internaționale, studiilor europene, studiilor religioase, studiilor de gen, studiilor de securitate şi geopolitică și altele;
 • consultanţă și accesare de fonduri nerambursabile pentru proiecte pe programe naţionale şi internaţionale de finanţare;
 • promovarea educaţiei incluzive, a educaţiei interculturale, formale şi non-formale în mediul urban și rural;
 • militarea pentru interculturalitate, diversitate culturală, educaţie multiculturală, integrare socială și altele într-o lume tot mai globalizată;
 • dezvoltarea de programe și proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate și altele;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare din țară și străinătate;
 • dezvoltarea de parteneriate sectoriale și inter-sectoriale cu autorităţi publice locale, regionale şi naţionale;
 • dezvoltarea durabilă a comunității prin derularea si stabilirea de relatii de cooperare/parteneriat cu diverse entități (persoane fizice, instituții publice, autorități publice naționale sau internaționale, autorităţi publice locale sau regionale, culte recunoscute în România și străinătate, organisme private, muzee, institute de cultură și de cercetare, organizații interguvernamentale, agenții guvernamentale, instituții de învățământ publice și private, organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate și SRL-uri din ţară şi străinătate, ș.a.) prin crearea și punerea în practică a unor inițiative privind promovarea dezvoltării locale, a protecției mediului înconjurător, protecției sociale, învățământului, culturii și educației;
 • organizarea unor activități științifice, congrese, conferințe, simpozioane, seminarii tematice, forumuri, expoziții, vernisaje, târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, școli de vară, școli de studii avansate, mese rotunde naționale și internaționale, workshop-uri exploratorii la nivel naţional şi internaţional, stagii de pregătire  și altele; 
 • participarea la programele şi proiectele naționale și internaționale care promovează arta, știința, tehnica și altele;
 • încurajarea şi stimularea interesului membrilor Asociației de a iniția proiecte europene legate de respectul pentru diversitatea culturală, nondiscriminare şi solidaritate.
 • promovarea și protejarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și a valorilor democratice și ale statului de drept;
 • schimbarea atitudinii, a mentalităţii unor grupuri de interese, profesionale sau sociale faţă de valorile democratice şi drepturile fundamentale ale omului;
 • preluarea și exprimarea poziției cetățenilor față de problemele care implică drepturile si interesele lor si ale societății;
 • promovarea angajării civice și dezvoltării educației civice;
 • promovează egalitatea de şanse, combate discriminările de orice fel și inegalitatea de gen, rasă, origine etnică sau religie ori credinţa; 
 • păstrarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural și natural al României şi al altor ţări;
 • creşterea nivelului de participare a cetăţenilor la viaţa socio-culturală a comunităţii;
 • promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional;
 • creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale, regionale, nationale  și universale;
 • promovarea și vizibilitatea producţiei ştiinţifice prin depozite digitale;
 • promovarea accesului deschis la informaţia ştiinţifică și culturală mondială în format digital;
 • participarea conştientă a cetăţenilor la procesul de instruire asistat electronic, la schimbul de valori culturale; 
 • crearea și promovarea unor servicii de arhivare și conversie digitală a documentelor;
 • derularea unor programe de digitizare a patrimoniului cultural și științific;
 • creșterea accesului cetățenilor la actul de cultură;
 • facilitarea accesului la cultura digitală, pentru toate grupurile de public, de la şcolari la pensionari, prin acces la calculator şi Internet;
 • încurajarea și facilitarea accesului multilingv la resurse de patrimoniu românesc;
 • promovarea limbii române pe Internet prin traducerea siturilor web culturale româneşti în limbi de circulație internațională;
 • realizarea unor interfeţe în limba română la portaluri internaţionale şi alte resurse de interes cultural şi educaţional;
 • traducerea siturilor web culturale româneşti în limbi ale minorităţilor;
 • cunoașterea și diseminarea informaţiilor legate de instituţiile UE şi a principalelor politici de diversitate culturală, incluziune socială şi combatere a discriminării ș.a;
 • cunoașterea rolului societății civile ca agent al schimbării sociale; 
 • cunoașterea locului și rolului recunoscut al cultelor în UE; 
 • stimularea și dezvoltarea capacității și spiritului antreprenorial și sprijinirea liberei initiative în mediul rural și urban;
 • sprijinirea dezvoltării intercomunitare;
 • crearea,  dezvoltarea și diversificarea serviciilor acordate în funcţie de nevoile identificate şi resursele disponibile în mediul urban și rural;
 • inițierea și dezvoltarea de politici de lobby și advocacy la nivel regional şi național;
 • crearea, dezvoltarea și derularea unor programe și servicii de asistenţă socială pentru diverse categorii de persoane defavorizate, aflate în situaţii de risc social;
 • dezvoltarea unor programe de formare dedicate persoanelor din grupurile vulnerabile;
 • dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale;
 • implicarea indivizilor în dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
 • implicarea membrilor Asociației în activităţi și proiecte de asistenţă socială în colaborare cu  instituțiile statului, cultele religioase și orice alte forme organizate ale societății civile;
 • derularea unor proiecte sociale și culturale în colaborare cu cultele religioase recunoscute din România și străinătate;
 • promovarea unei atitudini responsabile faţă de natură și mediul înconjurător;
 • derularea de programe și proiecte de cultură și educaţie ecologică;
 • promovarea și dezvoltarea voluntariatului în comunitate;
 • derularea de programe de consiliere și orientare în carieră a tinerilor în mediul rural și urban;
 • implicarea membrilor Asociației în activităţi de organizare și promovare a potenţialului turistic antropic și natural;
 • dezvoltarea și promovarea turismului cu ajutorul instituțiilor, evenimentelor cultural – artistice și religioase, obiceiurilor tradiționale, a mediului online ș.a; 
 • dezvoltarea de produse și programe turistice care să includă şi promovarea evenimentelor culturale și religioase;
 • valorificarea turismului cultural-religios;
 • implicarea membrilor Asociației în organizarea și promovarea unor pieţe tradiţionale şi a altor manifestări tradiţionale locale;
 • dezvoltarea și promovarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale nonagricole cu specific local, precum şi marketingul acestora;
 • promovarea unor programe de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;
 • înfiinţarea de ateliere pentru producerea unor produse tradiţionale, precum și promovarea acestora;
 • înființarea unor centre artizanale și meșteșugărești;
 • implicarea în proiecte și actiuni care vizează realizarea scopului Asociației;
 • mobilizarea resurselor instituţiilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale şi agenţilor economici, în vederea realizării scopului Asociaţiei; 
 • corelarea educaţiei şi învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii; 
 • complementarea carierei didactice în domeniul industriilor culturale și creative, turismului cultural, marketingului de patrimoniu, diplomației ș.a.;
 • alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.
 •  

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

Connect with us

Subscribe to all rss or just section you care..

RSSFacebookTwitter